ISS KONI-3

1321 Pobeda

Information
breed Akhal-Teke
color / sex / birth date grey f ., 1947
breeder kolkhoz "40 lyet TSSR", Ashkhabadskiy r-on,Turkmyenistan
Dam line Пель
foaling reference V,195
Owner kolkhoz "40 lyet TSSR", Ashkhabadskiy r-on,Turkmyenistan
338 Birgut
Turkmen SSR
golden bay, 1936
9 Ak-Belek
grey, 1931
Ata-Hodjanok,mol
Hotcha-Kor
bay, 1920
459 Ene
chestnut, 1928
269 Everdy-Teleke
golden chestnut, 1914
Mergen
351 Pel
Turkmenistan
chestnut, 1932
254 Hadji-Bay
g.fl., 1925
10а Toichi
golden bay, 1911
Heleu-Bay
1920
59 Bami
d.-chest., 1926
Kurban-Sahat
bay, 1913
99579 Konchi
1920